Sayın Çalışan Adayı,


Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz Başvuru Formunda yer alan genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır. İş Başvuru Formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;

 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
 • İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • Kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • Sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,
 • İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması amacıyla işlenmektedir.

Şirketimiz verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.  Şirketimiz tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek üzere yasal mevzuat kapsamında paylaşabilecektir. Şirketimizin bu formda belirtildiği şekilde verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, Şirketimiz başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 1 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir. İş başvurusu nedeniyle bu Bilgi Formu ve Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını hatırlatırız. Ancak her halde kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Bununla birlikte işbu Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamında verilen iznin, Bilgi Formu ve Muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Şirketimiz tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AÇIK RIZA BEYANI

Bu kapsamda İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. ( “Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”)ve ikincil mevzuatın ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Beyanını okuduğumu, anladığımı, gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Şirketiniz ile yaptığım/yapacağım iş görüşmesi dolayısıyla Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanına ilişkin işe alım ve iş görüşmesi süreçlerinin yürütülmesi; çalışan adaylarının ve Şirket’in yasal haklarının ve meşru menfaatlerinin koruması ve aydınlatma beyanında kişisel verilerin işlenmesini gerektiren diğer amaçlarla, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, biyometrik ve genetik veriler vb.) de dahil olmak üzere daha önce işlenen/saklanan ve iş bu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin iş akdimin devam ettiği süre boyunca ve iş akdimin sona ermesinden itibaren İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını/aktarılmasını kabul ettiğimi, kişisel verilerin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, Şirketinize başvurum olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerimin İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmeye devam edebileceğini kabul ettiğimi, bu hususta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.